Voor vragen en of informatie kunt u onderstaand 
formulier invullen, wij reageren binnen 24 uur.

 

Configureer deze downloadwidget 

 

Contact :  

Bisinfo B.V.

van weerden poelmanstraat 86

6417 EP  Heerlen

Tel  : 085 - 4017990 


E-Mail : info@bis-info.nl

Kamer van Koophandel nummer : 61416061

 

 ALGEMENE LEVERINGS EN VERKOOPVOORWAARDEN   
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van Augustus 2014 ten aanzien van alle diensten, producten en werkzaamheden van BISINFO B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan Op de Nobel  7   6411 GD te Heerlen. Hierna te noemen: “ BISINFO”.
ARTIKEL. 1
Deze voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig het bepaalde in Nieuw Burgerlijk Wetboek, art. 231 t/m 247 d.d. 1 Januari 1992; de voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder  no: 27133509
ARTIKEL. 2
De dienstverlening van BISINFO bestaat uit het verzamelen voor en verstrekken aan cliënten van informatie op juridisch-, fiscaal- en financieel gebied onder meer ter voorkoming van overkreditering, debiteuren overstanden, wanbetaling en financiële fraude.
ARTIKEL. 3
Cliënt is degene die de opdracht aan BISINFO heeft gegeven, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk een derde als zodanig is vermeld en genoegzaam is aangetoond dat deze derde met de opdracht instemt.
ARTIKEL. 4
Opdrachten kunnen schriftelijk dan wel elektronisch worden aangeleverd. Cliënt dient aan te geven waarvoor de te verstrekken informatie gaat worden gebruikt. Elke opdracht is een éénmalige dienst die voor rekening  van cliënt wordt verricht.
ARTIKEL. 5
De verstrekte informatie heeft slechts tot doel dat cliënt een beter beeld krijgt/heeft van de derde waar naar
gevraagd wordt en kan door de cliënt derhalve nimmer als bewijs worden ingediend.
ARTIKEL. 6
Alle verstrekte gegevens zijn mede eigendom van BISINFO en blijven bij BISINFO in het archief ter beschikking van cliënt en ten behoeve van de dienstverlening als genoemd in artikel 2.
ARTIKEL. 7
Door BISINFO verstrekte informatie is uitsluitend en zonder enige uitzondering alleen voor cliënt bestemd!
Het is cliënt verboden op enigerlei wijze aan derden direct of indirect mededeling te doen over de verstrekte informatie op straffe van een aan BISINFO op eerste verzoek te betalen boete van euro 1.000,00 per overtreding, onverminderd de gehoudenheid van cliënt om BISINFO ter zake volledig schadeloos te stellen.
ARTIKEL. 8
BISINFO heeft te allen tijde het recht een opdracht te weigeren of een opdracht te staken, dan wel het recht te weigeren de gevraagde gegevens te verstrekken indien: a. het doel in verband waarmee BISINFO gegevens verstrekt in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden; b. de door BISINFO te verstrekken gegevens redelijkerwijs niet het door de cliënt aangegeven doel kunnen dienen; c. als gevolg van de door BISINFO te verstrekken gegevens de persoonlijke levenssfeer van de bij deze gegevens betrokken personen onevenredig zwaar zou worden geschaad.
ARTIKEL. 9
Alle opdrachten vallen onder deze Algemene Voorwaarden, die bij cliënt bekend zijn dan wel bekend kunnen zijn.
ARTIKEL. 10
Gegevens worden door BISINFO aan de cliënt verstrekt zonder dat BISINFO enige aansprakelijkheid aanvaardt voor de correctheid van deze gegevens. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie aanvaardt BISINFO geen aansprakelijkheid voor  schade ten gevolge van de door  haar  verstrekte gegevens. Eveneens aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor haar handelen  of  nalaten in het kader van de door cliënt verstrekte opdracht.
ARTIKEL. 11
Cliënt vrijwaart BISINFO van (schade) claims van derden, in de ruimste zin van het woord.
ARTIKEL. 12
Alle, door BISINFO, uitgebrachte prijsvoorstellen, offertes e.d. zijn geheel vrijblijvend, mits schriftelijk anders overeengekomen.
ARTIKEL  13
BISINFO zal alles in het werk stellen om de overeengekomen dienst volgens afspraak te leveren, binnen de afgesproken termijn(en); BISINFO is nimmer verantwoordelijk voor overschrijding van afleveringstermijnen.
ARTIKEL. 14
Indien de mogelijkheid aan BISINFO wordt ontnomen om haar verplichtingen na te komen zoals stroom -, technische - en/of vervoerstoringen, alsmede verzuim en/of tekortkoming van toeleveranciers; brand, staking(en), oorlog, oproer, natuurrampen, mobilisatie en maatregelen van overheidswege waardoor de uitvoer van opdrachten wordt belemmerd en/of onmogelijk gemaakt, alles in de ruimste zin van het woord, althans een situatie waarop BISINFO geen invloed kan uitoefenen, dan wordt de termijn tot presteren verlengd, met een zodanig termijn, dat BISINFO naar redelijkheid alsnog de dienst kan leveren; cliënt kan in dergelijke voorkomende gevallen de overeenkomst nimmer éénzijdig opzeggen, de opdracht intrekken, dan wel bij BISINFO enige schadevergoeding claimen; Slechts indien BISINFO aan cliënt kenbaar maakt, dat zij niet meer aan haar verplichtingen tot levering kan voldoen, is cliënt gerechtigd de opdracht in te trekken. In een dergelijke situatie is cliënt gehouden de werkzaamheden die reeds werden uitgevoerd voor de onderhavige opdracht aan BISINFO te vergoeden tot en met de dag dat BISINFO gedwongen werd haar werkzaamheden te staken.
ARTIKEL. 15
Indien cliënt een opdracht tussentijds intrekt, is zij gehouden de werkzaamheden tegen het overeengekomen uurtarief aan BISINFO te vergoeden tot en met de dag van intrekking.
ARTIKEL. 16
Cliënt is gehouden de factuur te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn. Indien cliënt  in gebreke blijft om de factuur te voldoen, kan BISINFO na aanmaning, bij geen reactie van de zijde van cliënt, de vordering uit handen geven aan een Advocaat en/of Gerechtsdeurwaarder: de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke kosten komen dan eveneens voor rekening van cliënt: De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen of  te incasseren bedrag alles exclusief B.T.W. met een minimum van euro 50, --, te vermeerderen met alle gerechtskosten, waaronder Griffierechten, Gerechtsdeurwaarders (exploot) kosten etc.;
Cliënt is voorts gehouden een rente wegens vergoeding te late betaling, die gelijk is aan de wettelijke rente plus 2%, te berekenen per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt berekend.
ARTIKEL. 17
BISINFO heeft het recht om een voorschot betaling te vragen, een voorschot betaling zal  op de eindfactuur voor de betreffende opdracht worden verrekend;
ARTIKEL. 18
Indien cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling verkrijgt, is BISINFO gerechtigd onmiddellijk alle werkzaamheden te staken; tot aan het moment van staken van de werkzaamheden gemaakte kosten worden door cliënt als preferente schuld aangemerkt;  eerst na betaling van het voor de totale opdracht verschuldigde bedrag zal BISINFO de overeengekomen werkzaamheden afmaken, alles conform de oorspronkelijke opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
ARTIKEL. 19
Bij informatieverwerving / -verstrekking inzake natuurlijke personen, is BISINFO verplicht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens de betrokken persoon in te lichten en is zij op verzoek verplicht mede te delen welke gegevens over hem/haar zijn geregistreerd.
ARTIKEL. 20
Bij informatieverwerving / -verstrekking inzake rechtspersonen is BISINFO op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet gehouden deze rechtspersonen in te lichten over het feit dat gegevens in registratie zijn genomen. Mocht de informatieverwerving/- verstrekking gaan over eenmansbedrijven, kleine ondernemingen, maatschappen of vennootschappen onder firma, dan is BISINFO gehouden deze entiteiten in te lichten over registratie van hun gegevens.
ARTIKEL. 21
Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen cliënten en BISINFO; alle geschillen tussen cliënten en BISINFO op grond van een verstrekte opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht.