PRIVACY VERKLARING

BIS-INFO B.V. is gevestigd op de gagarinstraat 1, 6373 HH Landgraaf

Met deze privacyverklaring willen wij inzicht geven in welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en welke maatregelen wij treffen zodat uw rechten op privacy voldoende geborgd zijn.

Diensten en producten met persoonsgegevens

BIS-INFO B.V.  is een B2B-leverancier van bedrijvendata, consumentendata, woningdata en voorspellingsmodellen. Onze data en analyses helpen onze opdrachtgevers bijvoorbeeld om hun marketingcampagnes te optimaliseren. Het gaat zowel om het werven als het behouden van klanten. Daarnaast kunnen onze diensten en producten bedrijven helpen om uitvoering te geven aan (contractuele) verplichtingen ten opzichte van hun klanten, of aan andere wettelijke verplichtingen. Onze diensten en producten worden ingezet voor kwaliteitscontrole en dragen bij aan efficiëntere processen binnen de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers.

Bij onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam, adres, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, demografische gegevens van het adres, eventuele inkomsten  en openbare bekendmakingen.

De rechtsgrond van deze verwerkingen is het gerechtvaardigde belang van onze opdrachtgever, namelijk het werven en behouden van klanten, uitwerking kunnen geven aan contractuele of wettelijke verplichtingen en een efficiëntere bedrijfsvoering. Maar ook het gerechtvaardigd belang van bis-info b.v. zelf van continuering van haar bedrijfsactiviteiten.

Klanten en prospects

Persoonsgegevens van onze klanten en prospects verwerken wij ook. Het gaat dan om contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres van onze opdrachtgevers en mogelijke opdrachtgevers die noodzakelijk zijn om te communiceren over onze dienstverlening of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Matrixian Group en onze klant. Deze gegevens bewaren wij ook om na het verrichten van de dienstverlening, service te kunnen verlenen door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden aangaande onze producten en diensten. Daarnaast hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij onze prospects en klanten opnieuw te kunnen benaderen voor (nieuwe) producten. De gegevens worden niet langer door ons bewaard dan noodzakelijk is, waarbij wij rekening houden met de belangen van de persoon van wie wij gegevens hebben en onze bedrijfsbelangen.

Leveranciers

Ook van onze leveranciers verwerken wij persoonsgegevens, zoals namen van de contactpersoon en andere contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren wij zo lang als de relatie, actief is en/of garantietermijnen lopen.

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de privacyrechten en vrijheden van natuurlijke personen door ons geëerbiedigd. Wij treffen technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat bij de verwerking geen inbreuk wordt gemaakt op die rechten.

Deze maatregelen betreffen onder meer dat wij:

Niet meer gegevens verzamelen dan nodig zijn voor het doel

Gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is

Zorgen voor (tijdelijke) opslag op eigen beveiligde servers

Persoonsgegevens altijd via een beveiligde verbinding verzenden en ontvangen

Ons bij (verdere) verwerking houden aan het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt/verkregen

Procedures hebben ingericht waarmee de rechten van betrokkenen worden gewaarborgd

Onze werknemers regelmatig worden getraind in de naleving van privacyregelgeving en geheimhoudingsplicht hebben

Een Functionaris Gegevensbescherming hebben die ons regelmatig adviseert en controleert op onze naleving van de privacyregelgeving en tevens klachten van betrokkenen omtrent de verwerking van hun gegevens afwikkelt.

Intern privacybeleid en intern beveiligingsbeleid hebben, waar wij uitvoering aan geven.

Met elke derde die via ons persoonsgegevens ter beschikking krijgt een overeenkomst sluiten waarin de rechten en plichten met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens worden geborgd.

Mocht er ondanks deze maatregelen een inbreuk plaatsvinden op persoonsgegevens, dan zullen wij dit onverwijld melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat deze inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de persoon om wiens gegevens het gaat (de betrokkene). Ook de betrokkene informeren wij over de inbreuk, tenzij wij passende beschermingsmaatregelen hebben getroffen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft een veeltal specifieke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het gaat om de volgende rechten:

Recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u hebben

Recht op het rectificeren van eventuele onjuiste gegevens die wij van u hebben

Recht dat wij ons beperken in de gegevens die wij van u hebben

Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen die wij van u hebben

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons

Recht dat u de gegevens die wij van u hebben ontvangt op een manier dat u die gemakkelijk kunt overdragen aan een ander

Recht om een eerder gegeven toestemming tot verwerking in te trekken

Recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Deze rechten worden door ons erkend en door ons geborgd. U kunt voor de uitvoering van uw rechten contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@bis-info.nl. Uiterlijk binnen 3 weken wordt uw verzoek door ons afgehandeld.

Websites & Cookies

Onze website Maakt GEEN  gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw browser/apparaat worden geplaatst. Een cookie zorgt ervoor dat je onderscheiden wordt van andere gebruikers.